Kutsika vaimse ja sotsiaalse käitumise areng
Koer ja hunt on sotsiaalsed loomad, nende ühiskonnal on teatud ülesehitus, mängureeglid ja kehakeel. Selliseks eluks arenetaksegi.

Kutsika elus, alates sünnist kuni tema esimese eluaasta lõpuni, võib märgata vaimse arenemise alal selgeid vanusega seotud arengufaase.
Alguses, kui kasvataja valib aretuses kasutatavaid isendeid, on kutsikate kvaliteeti määravaks just tema vastutustunne ning tõu tundmine.

Saksa lambakoerte ühingul on kohustus korjata meie tõust aretuse seisukohalt olulist teavet ning anda see teave kasvatustöö tegemiseks kasvatajate kasutusse. Aretuse seisukohalt olulist teavet kogutakse Soome Saksa Lambakoerte Ühingu poolt korraldatud katsetel, näitustel ja aretuskontrollides. Nendel üritustel kogub infot tõugu, tema omadusi ja ajalugu põhjalikult õppinud asjatundja.
Pesakonda plaanides tuleks püüelda võimalikult hea pärilikkusega pesakonna poole. Peale paaritust ei saa me enam kutsikate pärilikkust mõjutada, kutsikate arengut suudame mõjutada ainult väliste tegurite kaudu, tulevane kutsikas on täielikult kasvataja ja meie, inimeste, "armu all".
Seda, milliseid kogemusi ta oma elu jooksul saama hakkab, ei saa ta ise eriti valida. Need kogemused võivad mõjutada looma täiskasvanuna.

Üsasisene faas

Nagu eelpool öeldud, võib kutsika elus märgata selgeid, erinevate vanustega liituvaid sotsiaalseid arenguetappe.
Esimest arenguetappi kutsutakse üsasiseseks faasiks. See on aeg, mil ema ootab kutsikaid. Kasvataja eesmärgiks peab olema nii emale kui arenevale lootele võimalikult paremate tingimuste tagamine.
Emale sobivaid tingimusi tähendaks õige toitmine, piisav liikumine, siseparasiitidest hoidumine jms. Emale tuleb tagada rahu, sest tugeva stressi poolt põhjustatud keemilised reaktsioonid mõjuvad negatiivselt arenevale lootele. On ju looted nabanööri kaudu ema vereringega seotud. Stressi võib põhjustada näiteks liiga kiire eluviisi muutus.

Pime faas 0-3 nädalat

Järgmist arengufaasi sünnihetkest kolme nädalani, kutsutakse pimedaks faasiks. See aeg kulub kutsikal söömisele ja magamisele. Kutsikad reageerivad soojusele ja külmale ning lõhnadele ehk kutsikate tunde- ja lõhnataju töötab, nii et nad teevad ümbrusest esimesi tähelepanekuid.
Meelest tuleks pidada ütlust: "esmamuljet ei saa anda teist korda.".

Kasuks tuleb kasvataja ja tema pere poolne kutsikate rahulik puudutamine - nii saavad kutsikad esmamulje inimesest.
Tuleb meeles pidada, taju või instinkti aktiveerimine annab parima tulemuse siis, kui see on arenemas. Uurimustes on tõdetud, et tundetaju ja lõhnataju aktiveerimine pimedas faasis on edendanud kindlama tundeelu arenemist isendil, õppimisvõime paranemist ja nendest kasvavad koerad tulevad ühiskonna liikmetena, jahipidajatena jms. paremini toime kui aktiviseerimata kutsikad.

Ema jaoks on tingimata vajalik tagada piisav privaatsus ja rahu oma kutsikatega olemiseks. Juhul kui ema suhtub võõrastesse tõrjuvalt või üldiselt ärritunult, ei tohiks lasta sellistel olukordadel tekkida.
Emal on õigus oma kutsikaid kaitsta. Juhul kui selline olukord tekib, saavad kutsikad äärmiselt halva esmamulje võõrast inimesest. Kui ema, kes tähendab kutsikate jaoks kõike, vahendab oma rahustust kutsikatele ja nood nuusutavad samaaegselt võõra inimese lõhna ning ebasoovitav õppimine leiabki aset. Kutsikate negatiivne kujutluspilt võõrast inimesest võib mõjutada tema käitumist terve elu jooksul.
 • kutsikad on pimedad ja kurdid
 • peamiselt söövad ja magavad
 • tunde- ja lõhnataju toimib, teeb tähelepanekuid
 • "Esmamuljet ei saa anda teist korda", inimese juuresolek ja puudutamine
 • Emal peab olema rahu, kutsikate pesas tuleb säilitada harmoonia
 • Juhul kui ema suhtub võõrastesse tõrjuvalt/ rõõmsalt, kutsikate esmamulje võõrast
 • Ema õige toitmise tähendus, piima koostis
 • Esimesed 10 ööpäeva kutsikate ajukoor ei toimi, refleksid, järgmised 10 ööpäeva on üleminekuaeg, 20 ööpäeva - ajukoore keskused hakkavad oluliselt tegevuses osalema
 • Looduses 0?C - inimesel kodus 20-25 kraadi C - ebaõiglane ärritusmiljöö
 • Tuleb luua ärritajaid; soe, külm, värin ... kui nii ei tee, siis hilisemas faasis osaleb reageerimises tundekeskus, oht ülekoormusele
On märgatud, et varastel ärritajatel on oma mõju:
- ajutegevuse küpsemine on kiirem
- tundeelu kindlam
- õppimisvõime parem
- paremad ühiskonna liikmed, jahikoerad ...

Üleminekufaas 3-4 nädalat

Kutsika elu kolmandast neljanda elunädalani kutsutakse üleminekufaasiks. Siis hakkavad nägema ja kuulma ja seeläbi saama uusi tajukogemusi.
Kõik kogemused on endiselt kutsikate maailmas uued ja erutavad esmakogemused, nii et positiivsuse ja negatiivsusega võime me kasvatajatena ja omanikena oluliselt mõjutada. Selles faasis hakkab õppimiskeskuses tekkima ka tegevusvõimet, lõplik tegevusvalmidus saavutatakse järgmises, kõige tundlikumas faasis.
- Hakkab liikuma neljal jalal
- hakkab reageerima häältele
- kõrvad hakkavad liikuma
- kogemused on esmakogemused (+/-)
- hakkab nägema
umbes 10 päevaselt hakkab reageerima valgusele, silmad lahti umbes 2 nädalaselt, umbes nädal hiljem hakkab reageerima liikumisele, suudab orienteeruda,  umbes 5 nädala vanuselt hakkab nägema selgesti
- motoorsed valmisolekud hakkavad arenema
- tundekeskus (+/-) hakkab toimima
- Õppimine algab

Sotsialiseerumise / kohanemise faas 4-7 (8) nädalat

Järgmine arengufaas, mida käitumise uurijad peavad ehk koera vaimse arenemise kohapealt kõige olulisemaks arenguperioodiks, kestab neljast nädalast seitsme/ kaheksani. Arengufaasi kutsutakse kohanemise (sotsialiseerumise) faasiks. Kohanemine ehk sotsialiseerumine on teatud sorti õppimine, mis ei unune. Kutsikast hakkab arenema sotsiaalne isend. Talle hakkab tekkima pilt oma "minast", ta kohaneb ümbrusega: ema, pesakonnakaaslased, kasvataja, pere, hääled, õu - ümbrus hakkab kutsika elus omandama tähendust. Kutsikas on valmis looma esimesi sotsiaalseid suhteid inimesega.
Endiselt tuleb meeles pidada, et kõne all on kutsika esmakogemused ja kutsikas on kõige tundlikum, samuti ei tohi unustada kutsika kaasasündinud käitumissoodumusi.
Kasvaja vastutustundlikkus ja teadlikkus kutsika vaimsest arenemisest on väga olulised, sest tekkinud võimalikke kõrvalekaldeid positiivsete kogemuste osas on hiljem raske parandada.

Kohanemise faasis toimivad kutsika lõhna-, kuulmis- ja nägemistaju juba hästi. Ühtsusel ja lähedusel on kutsika elus suur tähendus, just nende tajude abil võib ta hakata looma oma isiksust. Võib öelda, et neil on võimalus ka tekitada mõistlik distants teiste ühiskonna liikmetega. Siin on abiks hääled, esile tulevad nüüd distantsi loovad, nagu haukumine.

Sellest arengufaasis tuleb kutsikatega palju tegeleda. Neid võib harjutada erinevate olukordadega, millesse ta peab suhtuma hilisemas elus positiiivselt, ilma koormava pingeta. Tulevane omanik peaks selles arengufaasis oma tulevase kutsikaga tutvuma, et koeral oleks oma tulevasest omanikust positiivseid kogemusi ja järgmise arengufaasi dramaatilisi kogemusi jääks vähemaks.

Vaimse arengu kohapealt olulisim:
- sotsiaalne areng algab
- areneb pilt oma minast
- kohaneb ümbrusega: ema, pesakonnakaaslased, inimesed, hääled, ümbrus ..
- valmis looma esimesi sotsiaalseid suhteid inimesega
- kogemused on esmakogemused ja kutsikas on kõige tundlikum
- tuleb tähele panna ka pärilikke kalduvusi
- tuleb tegeleda palju
- tuleb harjutada olukordadega ilma ülekoormava pingeta
- kui puurielu -puuri, kui koju - koju
- loob sotsiaalset lähedust/ kaugust häälte abil
- tulevast omanikku oleks hea kohata (+/-)

Loovutusfaas 7 (8) nädal

Hundi ja koera elus on üks oluline erinevus. Hundikutsikas jätkab elu selles ühiskonnas, karjas, millega ta on harjunud, tavaliselt kuni suguküpsuse saavutamiseni, kuid tihti ka palju kauem.

Seitsmendat- kaheksandat nädalat kutsutakse loovutusfaasiks. Kutsikas "heidetakse välja" turvalisest ümbrusest, millesse ta on jõudnud juba tugevasti kiinduda ja nüüd peab ta kiinduma uuesti uude ümbrusesse uues kodus. Nüüd peab uus omanik meeles pidama, et kõige tundlikum kiindumisfaas on juba möödas, ehk uude omanikku ja ümbrusesse kiindumine ei ole enam nii enesestmõistetav kui varajasemas faasis. Uus omanik peab varuma palju aega koeraga koosolemiseks. Kutsikas peab saama ergutava ja vaimsele arengule soodsa ümbruse.
Meelest tuleb pidada, et hundikutsikal on looduses pesakonnakaaslased, kes tagavad ergutava ja vaimsele arengule eriti sobiva ümbruse. Pesakonnakaaslaste, ema ja teiste karjaliikmete poolt jäetud tühimiku peab täitma uus omanik.

 • eemale turvalisest ümbrusest (ema, õed-vennad ...)
 • tundlikem kiindumisfaas on möödas, tuleb leida palju aega koosolemiseks
 • tuleb luua ergutusi (kuna pesakonnakaaslasi ei ole)
 • tuleb luua kutsikale sobilik ümbrus (looduses vähemalt 1 aastani), vaimne areng, saab võimalikuks tänu koerajuhile

Kiire õppimise faas 8-13 nädalat

Kaheksast nädalast kuni 12 - 13 nädalani kestvat arenguetappi kutsutakse kiire õppimise faasiks. See on samasuunaline ja jätkuks kiindumisfaasile. Sel ajal hakkavad ootused ja "nõudmised" kutsika suhtes kasvama. Kutsikas peab vähehaaval õppima aru saama inimese kõnest ja märguannetest, mille abil inimene ja koer suhtlevad. Et kooselu kutsikaga õnnestuks, peab omanik kindlasti oskama tõlkida seda, kuidas ja milviisil kutsikas ennast väljendab. Omanik peab kindlasti teadma koera hääle- ja liigutustekeelt, ehk tema erinevaid märguandeid inimesele.

Arusaamist sel alal tuleb arendada mõlemas suunas. Kutsikas hakkab õppima tundeõppimise kaudu (klassikaline tingimine) lubatud ja keelatud asju ning ka omaks võtma erinevatest paikadest ja olukordadest saadud emotsioone, mis tõstavad või langetavad tema sisemisi valmisolekuid neid asju uuesti kohata.
Näiteks: koerajuht läheb ukse juurde ja hakkab kingi jalga panema, kutsikas innustub, kuna arvab, et saab õue. Varem tähtsusetu kingade jalgapanek on saanud tugeva tähenduse, mis on tugevnenud põhjusel, et õues on omanik kutsikaga tegelenud, mis on kutsika meelest olnud eriti tore ja nii mõjunud tema sisemist valmisolekut tõstva tegurina.

Kutsikas on selles vanuses väga tundlikus arengujärgus, tema jaoks hakkab selguma uue karja hierarhia, mille kaudu võtab ta omaks esimesed "seadused ja reeglid". See tähendab, et kutsikas hakkab arenema sotsiaalseks isendiks.

Eriti tähtis on see, et kutsikal säiluks kogu aeg side ka teiste liigikaaslastega, teiste koertega. Omanik peab olema kindel, et koerad, kellega lubatakse kutsikas mängima, on samal tasemel või oskavad kutsikaga mängida. Oluline on ka liikumine kogu aeg uutes üllatavates paikades, millest kutsikale peab jääma positiivne pilt.
 • kiindumisfaasi jätkumine
 • ajukoor on saavutanud märkimisväärse tegevusvõime, õppimine on kerge, seda tuleb ära kasutada
 • õpib aru saama kõnest-liigutustest, omanik peab oskama kutsika keelt tõlkida
 • "mängureeglid" õpetatakse tundeõppimise kaudu (klassikaline tingimine)
 • tuleb pakkuda kogemusi ja elamusi, mitte šokke
 • kontrollib piire = ümbruse ja karja taluvusvõimet
 • oluline sisemiste valmisolekute seisukohalt, see, kuidas suhtuda asjadesse tulevikus.
Hierarhia tekkimise faas 13 - 20 nädal

Siit edasi hakkab kutsika vaimses arengus toimuma palju muutusi. Arenguetapi algus on 13-14 nädala vahel ja see võib kesta kuni 20 nädalani. Seda etappi nimetatakse hierarhia tekke faasiks.

Ajajärgust aru saamisel on oluline tähendus sellele, kas kutsikast tuleb energiline, töötahteline, omanikule lootev isend või "diivanikuningas". Arenguetapp on tugevate võitluste ja müramise aeg, sisaldades palju õppimist antud võimalustele vastavalt. Looduses täidavad koerlaste pesakonnakaaslased selle vajaduse ja vastavad võitluskutsetele. Omanik peab sellest mänguvõistluste ajajärgust aru saama ja korvama üksikule kutsikale puuduvate õdede-vendade poolt jäetud tühimiku.

Põrandal olevad lilled saavad tuule alla, madalale ulatuvad kardinad moodustavad suurepärase saagiärriti, põrandavaibad tuleb läbi raputada, omaniku paljast jalast ja käest on mõnus haarata teravate piimahammastega. Neid energilisi tegevusi tõlgendatakse tihti valesti.
Kutsikas ei soovi mingil moel olla paha ja probleemne, vaid tema sisemuses arenev instinktiülesehitus ja selle kaudu arengujärgule liituv võitluse vajadus põhjustavad seda käitumist. Küsimuse all on saagiinstinkti arenemine, mis instinktialana on küllastuv ja mahasurutav.
Kui kutsikale ei anta võimalust elada seda etappi "täiega", vaid me omanikuna karistame ja takistame kutsika aktiivseid pürgimusi, siis surume maha kutsika saagipoole arenemise, ning lisaks kõigele rikume ebaõiglase karistusega täielikult oma suhte ja usalduse.
Kaltsumängud käterätikuga või millegi sarnasega annavad võimaluse kutsika vaimse poole positiivseks arenemiseks ja samas tugevdavad ka kutsika lihastikku. Kõiksugu kallihinnalised esemed, mida kutsikas võiks kätte saada, tuleks pahameele vältimiseks viia pööningule või keldrisse.
 • mõjutab oluliselt tuleviku energilisust, töötahet ...
 • suur müramise ja võitluse aeg
 • sisaldab palju õppmist antud võimaluste piires, looduses pesakonnakaaslased (omanik peab tühiku täitma)
 • lilled, kardinad, vaibad ... saavad tuule alla, sisemiselt areneb instinktiülesehitus, võitluse vajadus, käitumine, saagiinstinkt (TULEB MEELEST PIDADA, ET KÕNE ALL ON KÜLLASTUV JA MAHA SURUTAV INSTINKT)
 • kui ei ole võimalik elada "täiega", takistatakse aktiivseid pürgimusi, surutakse maha saagipoole arenemine
 • ebaõiglased karistused rikuvad suhte ja usalduse
 • saagimäng (näiteks kaltsuga) loob vaimsel poolel positiivset arenemist + tugevdab kutsika lihaseid (tuleb meeles pidada küllastumist ja liigset pinevust/ ergutust)
Karja hierarhiast arusaamise faas 5-8 kuud

Viie kuu möödudes hakkab kutsika käitumine jälle muutuma. Võitlus- ja müramisvajadus hakkav vähenema ja kutsika käitumine muutuma tasasemaks. See ajajärk, mida nimetatakse ka karja hierarhiast arusaamise faasiks, kestab seitsmest kaheksa elukuuni. Juhul kui omanik on õigesti saanud aru eelmistest arengujärkudest ja kutsikas on saanud nn "vabakasvatuse", on igasugune koostöö omanikuga meeldiv.
Kutsikas on aldis tunnustama õigesti juhituna omaniku autoriteeti.
Koolitamine, mis põhineb saagiinstinkti ärakasutamisel, toob nüüd häid tulemusi, kuid tuleb meeles pidada, et kutsika vaimne selgroog on veel väga nõrk. Sellest arengujärgus on kutsika jaoks oluline õppida karjatöö jaoks olulist koostööd omanikuga. Looduses on see arengujärk, kus kutsikas võetakse koos karjaga jahile kaasa ja nendel jahikäikudel õpib ta karjatöö tähendust saagi püüdmisel, ehk mida paremini teeb kari koostööd, seda kergemini ja hõlpsamalt saak kätte saadakse.

Saagiinstinkti tuleb endiselt arendada, kuid tähelepanu alla tuleb võtta hammaste vahetumine (igemed on hellad). Kutsikas kasutab meeleldi hambaid närimiseks, kuna igemed kõditavad. Ebakõlade väktimiseks tuleks kutsikale närimiseks mööbli asemel maitsvaid konte hankida.
Ärritusi, mis puudutavad koera reaktiivset kaitsepoolt (mina = ähvardus on suunatud isendile endale), ei suuda kutsikas veel mõista.
Kui üritatakse sellel poolel liiga noore koeraga töötada, on tulemuseks negatiivne vältimiskäitumine või asenduskäitumine, mis meenutab reaktiivset kaitsekäitumist. Kutsika vaimne areng ei ole veel jõudnud nii kaugele, et ta saaks aru tugevatest ähvardusolukordadest ilma, et nende eest põgeneks. Sellised dramaatilised kogemused hakkavad häirivalt mõjuma kutsika arengule olukordades, kus ta kogeb ähvardust ja vaimset koormust.
 • käitumine hakkab tasasemaks muutuma
 • kui varasemad etapid möödunud õigesti, koostöö koerajuhiga meeldiv, aldis tunnustama koerajuhi autoriteeti
 • koolitus saagiinstinkti baasil, viib kiiresti heade tulemusteni
 • oluline õpetada karjatööd / koostööd omanikuga
 • arendada saagiinstinkti (ettevaatust, hammaste vahetus põhjustab igemetest valu!)
 • ei kaitseärritustele, viib vältimiskäitumisele - asenduskäitumisele, mõjub halvasti hilisemale arenemisele, kui koer kohtab ähvardust või vaimset koormust
Puberteet 8 kuud - suguküpsus

Järgmine arenguetapp enne suguküpsuse saavutamist võib omaniku jaoks olla nii mõnelgi moel üllatusterohke. Seda paljuski keerulist ja tasakaalustamatut faasi kutsutakse puberteediajaks.

Noor koer võib muutuda sõnakuulmatuks, ta võib isegi mitmes olukorras ilmutada argust, mis põhjustab omanikus hämmastust juhul, kui ta ei ole teadlik selle arenguetapi käitumisest. Näitena võib koer ehmatada oma varju peale nii, et pissib.

Kaheksanda elukuu järel hakkab arenema reaktiivne kaitsekäitumine (individuaalne). Kutsikas hakkab vähehaaval reageerima olukordadele, kus ta kogeb pinge ja ähvarduse elemente. Need on esmakogemused, kus koer käitub oma arengutasemele vastavalt. Tal ei ole varasemalt olnud võimalust eelpool mainitud olukordi kogeda. Omanikuna ei suuda me selgitada noorele koerale, kuidas ta peaks nendele uutele kogemustele reageerima.

Esmase kogemuse kaudu hakkavad kutsikale tekkima vaimsed vahendid pingeseisundit ja konflikte tekitavaid olukordi lahendada. Positiivsete kogemuste kaudu muutub tema reaktiivne pool tugevamaks, mis teeb omakorda võimalikuks koera sobiva tugevusega koormata. Ta saavutab oskuse varem vältimiskäitumist põhjustanud tundmustega toime tulla. Koera agressiivne käitumine omandab uusi jooni.

Kui koer ilmutab kontrollimatut agressiivset käitumist teiste koerte, loomade või võõraste inimeste suhtes, tuleb talle selgeks teha, et selline koera oma otsustusel põhinev käitumine ei ole lubatud, vaid omanik on see, kes teeb karjajuhina otsuseid. Selles asjas tehakse tavaliselt kõige rohkem vigu. Näiteks kui kutsikas hakkab haukuma vastutuleva koera peale, siis tõmmatakse rihm pingesse ja naerdakse, on ikka võimukas kutsikas. Kui selliseid olukordi on olnud paarkümmend, siis mida me õigupoolest oleme kutsikale õpetanud? Oleme lasknud tema käitumisel pingul rihma otsas võimenduda. Praegu on kutsikas veel väike ja kerge, nii et suudame kergesti takistada tema minekut teise koera juurde.

Siiski on lõpptulemuseks see, et oleme ÕPETANUD koerale: kohates võõrast koera tõmba rihm pingule ja urise. Seda valesti õpetatud käitumist on aga kolmeaastaselt, heas vormis olevalt, 40 kg raskuselt isaskoeralt palju keerulisem ära harjutada. Ja kindlasti ei õnnestu see maiustustega.
 • tasakaalutus, argus, reaktiivne kaitsekäitumine hakkab arenema
 • koer hakkab reageerima pingeseisundile/ ähvardusele, esmakogemused, käitub vastavalt oma arengutasemele (tavaliselt ei saa koerajuht siin aidata), omandab vaimsed vahendid pingeseisundi ja konfliktide lahendamiseks.
 • positiivsete kogemuste kaudu muutub reaktiivne pool tugevamaks, võimalik on koera sobiva tugevusega koormamine
 • hakkab aru saama, kuidas käituda varem vältimiskäitumist põhjustanud olukordades
 • ilmutab agressiivset käitumist teiste koerte, loomade, inimeste suhtes, koerajuht peab tegema selgeks, et omaalgatuslik käitumine ei ole lubatud, karjajuht teeb otsuseid.
Suguküpsusfaas 12 kuud

Kaheteistkümnest kuus edasi, mis on samuti individuaalne, algab suguküpsuse faas. Siit edasi võime mõjutada koera käitumist vaid väliste tegurite kaudu, kuid koer, kellest on osatud aru saada vastavalt tema vaimsele arenemisele, on tugevam uusi väljakutseid kohates.
KAITSESÜST ELUKS ON SAADUD!

Autor: Esa Harjula, tõlkinud Vilve Roosioks
artikkel on ilmunud ajakirjades "Saksa Lambakoer" 2/2004 ja 3/2004


Tagasi